Introduction

研究组简介:

________________________________________________________________________
系统软件和软件工程是发展高科技产业的必要基础,一直是十分重要和前途极佳的研究领域。 研究队伍立足于国家战略需求,为加速发展信息产业而把握软件新技术的理论研究热点, 承担我国经济和社会可持续发展的重大软件项目,为促进我国软件技术和产业的跨越式发展培养人才。 研究内容包括测试自动化技术、模型驱动的开发与测试、面向服务计算,操作系统和编译系统的理论、方法和技术,基于语言的安全性。
________________________________________________________________________